Regulamin sklepu internetowego CentrumRowerowe.pl

I. SŁOWNIK POJĘĆ

 • Sprzedawca, Administrator danych – Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000708589. Kapitał zakładowy: 2 334 705,00 zł, NIP: 953-265-84-37, Regon: 363292435, nr tel. 52 363 40 50, e-mail: info@centrumrowerowe.pl
 • Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://www.centrumrowerowe.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 • Konto – zbiór informacji o Kupującym, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu, a także o czynnościach dokonywanych przez owego Kupującego w ramach Sklepu. Tryb założenia Konta, a także zakres danych przechowywanych w ramach Konta określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Kupujący, Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w tym zwłaszcza składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w szczególności Konsumenci lub Indywidualni Przedsiębiorcy.
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 • Indywidualny Przedsiębiorca (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) – Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Odbiór w punkcie – rower gotowy do jazdy – usługa wykonywana przez wybrany przez Kupującego Serwis Partnerski, na podstawie umowy zawieranej przez Kupującego z owym Serwisem Partnerskim, polegająca na odpłatnym Montażu zakupionego w Sklepie roweru w oparciu o cennik publikowany przez Sklep.
 • Polityka Prywatności – dokument obejmujący szczegółowe informacje w zakresie zasad ochrony danych osobowych Kupujących przez Sprzedawcę, zamieszczony na stałe w zakładce „Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu” na stronie Sklepu.
 • Serwis, Serwis Partnerski – osoba trzecia, która na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą obowiązana jest do zawierania z Kupującymi umów w przedmiocie Montażu – na określonych warunkach. Lista Serwisów Partnerskich dostępna jest na witrynie Sklepu.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Ubezpieczenie – umowa ubezpieczenia Towarów stanowiąca rowery, zawierana przez Kupującego z Ubezpieczycielem za pośrednictwem Sprzedawcy. Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są na stronie Sklepu.
 • Ubezpieczyciel – osoba trzecia, z którą Kupujący mogą zawierać umowy ubezpieczenia Towarów , kupowanych za pośrednictwem Sklepu.
 • Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 • Montaż – usługa złożenia roweru zakupionego w Sklepie, której koszt uzależniony jest od wariantu złożenia roweru i przedstawiony jest w procesie składania zamówienia. W przypadku Odbioru w punkcie - rower gotowy do jazdy - koszt usługi przedstawiony jest w cenniku publikowanym przez Sklep i zależny jest od wybranego przez Kupującego Serwisu Partnerskiego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie Sklepu.
 • Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 • Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
 • Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 • Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

III. JAKOŚĆ TOWARÓW

 • Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:
  • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz
  • przez telefon na numery: 52 363 40 50
 • Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z obowiązującą Kupującego taryfą.
 • W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, wskazując jednocześnie, czy i które z Towarów powinny być objęte Ubezpieczeniem lub Montażem (o ile Sklep umożliwia wybór takiej opcji) - a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, w tym zwłaszcza:
  • potwierdzić całkowitą kwotę do zapłaty - obejmującą cenę Towarów, w przypadku wyboru usługi montażu, koszt tytułem wykonania usługi montażu oraz, w przypadku wyboru dodatkowego ubezpieczenia, koszt tytułem Ubezpieczenia;
  • uzupełnić formularz Zamówienia o dane niezbędne celem zawarcia umowy sprzedaży Towarów (w przypadku Klientów, którzy nie zarejestrowali Konta) lub potwierdzić aktualność owych danych (w przypadku Klientów posiadających Konto).
  • określić sposób dostawy i sposób płatności;
  • zaakceptować aktualną treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz w przypadku wyboru dodatkowego ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia z Polityką Prywatności Ubezpieczyciela;
  • w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Kupujący powinien zatwierdzić zakup i płatność.
 • Dokonanie czynności, o których mowa w §4 ust. 3 powyżej, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez Sklep cenach.
 • Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, w tym:
  • Informacje zawarte w samym Zamówieniu;
  • Regulamin i Politykę Prywatności;
  • Formy płatności;
  • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów na trwałym nośniku (plik.pdf).
 • W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa powyżej, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod numer telefonu wskazany w ust. 1 lub kontakt za pomocą poczty e-mail - w celu skorygowania niezgodności.
 • Niezwłocznie po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji lub z informacją o nie przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z podaniem przyczyn. W przypadku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na ustalonych warunkach.
 • Do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany, Klient może zwrócić się do Sprzedawcy o modyfikację zakresu Zamówienia. W takim wypadku, jeżeli Sprzedawca zaakceptuje modyfikację, dochodzi do stosownej zmiany umowy sprzedaży Towarów.
 • W celu złożenia zamówienia telefonicznie należy skontaktować się ze Sprzedawcą, używając w tym celu danych wskazanych w ust. 1 – w godzinach pracy Sprzedawcy (określonych na witrynie Sklepu).
 • W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie, jeżeli z propozycją zawarcia umowy występuje Klient:
  • Sprzedawca niezwłocznie po osiągnięciu porozumienia co do treści umowy udzieli Klientowi informacji o istotnych warunkach Zamówienia w zakresie obejmującym co najmniej: główne cechy świadczenia Sprzedawcy (tj. zwłaszcza oznaczenie zamawianych Towarów), oznaczenie Sprzedawcy, łączną cenę lub wynagrodzenie za oferowane towary lub usługi, prawo odstąpienia od umowy, czas trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony - sposób i przesłanki jej wypowiedzenia z wyjątkiem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy.
  • Sprzedawca przystąpi do realizacji umowy sprzedaży Towarów niezwłocznie po potwierdzeniu ww. istotnych warunków Zamówienia przez Klienta – w formie jednoznacznego oświadczenia.
  • Sprzedawca potwierdzi Klientowi istotne warunki Zamówienia – poprzez przesłanie Klientowi materiałów wskazanych w ust. 5 powyżej na trwałym nośniku, w szczególności przez załączenie ich wydruku do Towarów lub w inny uzgodniony sposób.

V. DOSTAWA

 • Koszt dostawy Towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) przedstawiony jest w procesie składania zamówienia i uzależniony jest on od wybranej przez Kupującego metody dostawy Towaru.
 • Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.
 • Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera. Dostawa następuje jedynie na terenie Polski, na adres wskazany przez Kupującego, a w przypadku wyboru opcji Odbiór w punkcie - sklep stacjonarny lub Odbiór w punkcie – rower gotowy do jazdy – na adres wybranego Sklepu/Serwisu.
 • Czas dostawy Zamówienia przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
  • uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności „z góry” (w tym np. przelewem, poprzez płatności elektroniczne lub kartą płatniczą);
  • zawarcia umowy sprzedaży Towaru – w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności „przy odbiorze” (np. gotówką za pobraniem);
  • otrzymania przez Sprzedawcę informacji o uruchomieniu systemu płatności ratalnych lub płatności w formie leasingu dla Kupującego.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w zakładce „Formy płatności” oraz w chwili ostatecznej akceptacji danych w formularzu zamówienia. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Towaru. Rozliczenia transakcji, co do których Klient dokonał wyboru płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego przeprowadzane są za pośrednictwem właściwych serwisów, których operatorów wskazano szczegółowo w zakładce „Formy płatności”.
 • W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry (w tym: kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego - Dział Obsługi Klienta Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub droga mailową celem przypomnienia o płatności.
 • Terminy płatności:
  • w przypadku płatności „przy odbiorze” (w tym: płatności gotówką za pobraniem lub kartą płatniczą przy odbiorze) – w dniu dostarczenia Towaru (przed jego wydaniem);
  • w przypadku płatności „z góry” (w tym: kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;

VII. SPRZEDAŻ RATALNA LUB LEASING

 • W przypadku wyboru przez Kupującego zapłaty za Towary w systemie ratalnym (za pomocą kredytu) lub zapłaty za Towary poprzez leasing – procedura uzyskania finansowania jest następująca:
  • Kupujący po uzupełnieniu formularza zostaje przekierowany na witrynę właściwego kredytodawcy (banku lub leasingodawcy).
  • Kupujący uzupełnia wniosek kredytowy – obejmujący w szczególności informacje o preferowanym trybie zawarcia umowy kredytu/leasingu, warunkach kredytu/leasingu, a także szczegółowe dane Kupującego.
  • Kredytodawca podejmuje decyzję w przedmiocie udzielenia Kupującemu kredytu lub leasingu.
  • W razie decyzji pozytywnej - kredytodawca zawiera z Kupującym umowę kredytu lub leasingu.
 • Sprzedawca nie jest stroną umowy kredytu lub leasingu ani też nie pośredniczy w ich zawarciu, a jedynie zapewnia możliwość dokonywania zakupu Towarów w systemie sprzedaży ratalnej lub z płatnością poprzez leasing. Procedura wskazana w ust. 1 jest określana przez kredytodawcę, a jej opis, zawarty w niniejszym Regulaminie, ma wyłącznie charakter informacyjny. To samo dotyczy także kalkulatora rat, dostępnego na witrynie Sklepu.
 • Po podjęciu przez kredytodawcę decyzji o udzieleniu Kupującemu kredytu lub leasingu - kredytodawca informuje Sprzedawcę o zgodzie lub braku zgody na dane finansowanie. Jeżeli zgoda zostaje wyrażona, Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji Zamówienia. W innym przypadku, Zamówienie jest anulowane (chyba, że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią inny sposób płatności).

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Sprzedawca może informować Kupującego o statusie Zamówienia w toku jego realizacji, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie – w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy.
 • Sprzedawca po zawarciu umowy sprzedaży Towarów wystawi i wyda Kupującemu dokumenty wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zwłaszcza stosowany dokument fiskalny (paragon lub fakturę VAT). Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę dokumentu fiskalnego (paragonu lub faktury VAT) w formie elektronicznej. Dokument ten zostanie udostępniony Kupującemu do pobrania za pośrednictwem odnośnika zawartego w wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub wskazany w Koncie owego Kupującego po odbiorze Towaru.
 • W przypadku cofnięcia przez Kupującego zgody, o której mowa w ust. 2, a także w innych uzasadnionych przypadkach (jak np.: wystąpienie trudności technicznych itd.) – Sprzedawca wystawi dokument fiskalny (paragon lub fakturę) w formie papierowej i doręczy ją Kupującemu za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

IX. SPRAWDZENIE PRZESYŁKI PRZEZ KUPUJĄCEGO

 • Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, zaleca się sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki, lub umieszczenia przesyłki z powrotem w punkcie odbioru/skrytce, co uprawdopodobni iż szkoda powstała podczas przewozu Towaru.
 • Prawidłowo sporządzony protokół szkody (prawidłowo opisany stan opakowania otrzymanego towaru) znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej. Po spisaniu raportu szkody lub umieszczeniu z powrotem przesyłki w punkcie odbioru/skrytce należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji i Interwencji pod adresem: reklamacje@centrumrowerowe.pl
 • Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: reklamacje@centrumrowerowe.pl
 • W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji:
 • Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Kupującemu będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ponosi Sprzedający.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ("ZWROT" TOWARU)

 • Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Kupującego lub:
  • w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
  • w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.
 • Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, dostępnym na stronie sklepu w zakładce „Zwrot i wymiana” jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Oświadczenie można przesłać w szczególności:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@centrumrowerowe.pl w takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie odstąpienia na trwałym nośniku.
  • pocztą tradycyjną na adres: Dadelo S.A. ul. Podleśna 17 85-145 Bydgoszcz
 • Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to zwłaszcza w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy na adres wskazany w formularzu odstąpienia na podstronie „Zwrot i wymiana” lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 • Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Kupującego.
 • Kupujący, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §10 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Wszystkie dokonane przez Kupującego płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Płatności, o których mowa w ust. 9 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XI. REKLAMACJA TOWARU

 • Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z umową sprzedaży:
  • W przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Kupującego na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Kupującego niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
  • W przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 • Poza odpowiedzialnością ustawową na Towar może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Towar jest objęty gwarancją. Więcej informacji dotyczący gwarancji zawartych jest w § 12 Regulaminu.
 • Reklamacje dotyczące Towaru można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@centrumrowerowe.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Dadelo S.A. ul. Podleśna 17 85-145 Bydgoszcz - Dział Reklamacji i Interwencji.
 • W treści zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien, w miarę możliwości, podać:
  • dane kontaktowe Kupującego,
  • żądania Kupującego względem Sprzedawcy w związku z reklamacją,
  • nr dokumentu fiskalnego (faktury lub paragonu) wystawionego w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy reklamacja, lub jego kserokopię
  • opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła
  • czego Kupujący żąda w związku ze złożeniem reklamacji
  • podstawę roszczeń Klienta (np. rękojmia, gwarancja)

  przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

 • W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 • Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Towar) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

XII. GWARANCJA

 • Towary dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją – informacja o tym jest dostępna w opisie danego Towaru na stronie Sklepu. Warunki gwarancyjne zawarte są także na stronie Sklepu w zakładce Gwarancje producentów.
 • Gwarancja może być udzielona przez Sprzedawcę lub inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji.
 • Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Towaru z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 • W przypadku Towarów objętych gwarancją innego podmiotu niż Sprzedawca (np. producenta) Kupujący może skierować roszczenie z tytułu tej gwarancji zgodnie z jej warunkami, lub skorzystać z możliwości zgłoszenia roszczenia u Sprzedawcy. Zgłoszenie gwarancyjne można wykonać między innymi poprzez:
 • W przypadku Towarów objętych gwarancją innego podmiotu niż Sprzedawca (np. producenta) uprawnienia z tego tytułu wykonywane są zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, zgłaszane i rozpatrywane bezpośrednio przez podmiot będący gwarantem.

XIII. ODBIÓR W PUNKCIE – ROWER GOTOWY DO JAZDY

 • Kupujący przy składaniu Zamówienia może wskazać, że Towar ma zostać dostarczony na adres jednego z Serwisów Partnerskich, których dane udostępnione są na witrynie Sklepu wraz z zamówieniem usługi Montażu.
 • W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dostępne sposoby płatności są podane przy ostatecznej akceptacji danych w formularzu zamówienia.
 • Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Towarów, które mają być dostarczone na adres wybranego Serwisu Partnerskiego:
  • Sprzedawca zobowiązuje się, że wybrany Serwis Partnerski podejmie się wykonania usługi Montażu w zamian za wynagrodzenie określone na witrynie Sklepu w obrębie podstrony zawierającej dane oraz cennik Serwisu Partnerskiego.
  • Klient zobowiązuje się zawrzeć z wybranym Serwisem Partnerskim umowę, o której mowa w lit. a.
 • Sprzedawca nie jest stroną umowy zawieranej przez Kupującego z Serwisem Partnerskim w przedmiocie Montażu.
 • Wykonanie Montażu powinno zostać udokumentowane przez Serwis Partnerski stosownym dokumentem księgowym.
 • W przypadku odmowy wykonania Montażu przez Serwis Partnerski lub napotkania innych trudności, Kupujący powinien w miarę możliwości poinformować o tym Sprzedawcę.

XIV. UBEZPIECZENIE

 • Sprzedawca umożliwia Kupującym zawieranie za pośrednictwem Sklepu umów Ubezpieczenia – działając jako stały pośrednik (agent) Ubezpieczyciela. Sprzedawca nie pobiera w związku z tym od Kupujących żadnych dodatkowych prowizji – a tylko składkę należną Ubezpieczycielowi, o której mowa w ust. 6 poniżej.
 • Złożenie zamówienia obejmującego Ubezpieczenie uwarunkowane jest wcześniejszym zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, obowiązujących dla danego Towaru dostępnych na stronie sklepu lub przy ostatecznej akceptacji wybranych produktów w koszyku.
 • Sprzedawca nie jest Stroną umowy Ubezpieczenia.
 • Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu, obejmujące Ubezpieczenie, jest tożsame ze złożeniem Ubezpieczycielowi przez Kupującego wniosku o zawarcie umowy Ubezpieczenia.
 • Polisa potwierdzająca zawarcie umowy Ubezpieczenia jest przesyłana przez Ubezpieczyciela na adres e-mail Kupującego wskazany w formularzu zamówienia.
 • Sprzedawca na podstawie umowy z Ubezpieczycielem uprawniony jest do odbioru wniosków wskazanych w ust. 4, a także do inkasowania składki należnej Ubezpieczycielowi od Kupującego tytułem Ubezpieczenia.
 • W przypadku, gdyby Klient skutecznie odstąpił od umowy Ubezpieczenia po jej zawarciu – wszelkie rozliczenia z tego tytułu są dokonywane bezpośrednio ze Sprzedawcą.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu, w tym zwłaszcza Kupujących, jest Sprzedawca – to jest Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że może być konieczne dla korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu, w tym zwłaszcza do składania Zamówień na Towary.
 • Sprzedawca udostępnia dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy jest to dopuszczalne w świetle powszechnie obowiązujących przepisów. Odbiorcami danych mogą być Serwisy Partnerskie, Ubezpieczyciele, Banki, operatorzy płatności elektronicznych, firmy przewozowe i kurierskie, dostawcy narzędzi do wysyłki newsletterów, podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla Sprzedawcy, podmioty dostarczającym narzędzia wykorzystywane do obsługi Sklepu lub zajmujące się obsługą administracyjną Sklepu, podmioty gromadzące i publikujące opinie dotyczące sklepów internetowych lub produktów, a także kancelarie prawne i firmy windykacyjne.
 • Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności Kupujących zostały zawarte w Polityce Prywatności (znajdującej się w zakładce „Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu” na stronie Sklepu).

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom lub Indywidualnym Przedsiębiorcom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin sklepu”. Załączniki do Regulaminu stanowią:
  • Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Załącznik 1,
  • Regulamin przyjmowania bonów – Załącznik nr 2.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (w tym: załączników do Regulaminu) – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:
  • zmianę funkcjonalności Sklepu,
  • zmianę obowiązujących przepisów prawa,
  • zmianę profilu działalności Sprzedawcy
  • zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń (towarów lub usług) oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń.
 • Kupujący, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu, dokonanych zgodnie z ust. 4, przy dokonaniu pierwszego logowania lub w formie odrębnego oświadczenia Sprzedawcy. W razie braku akceptacji zmian, Kupujący może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.
 • Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.
 • Platforma ODR - Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach to: reklamacje@centrumrowerowe.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (załącznik nr 1 do regulaminu Sklepu)

I. DEFINICJE

 • W związku z tym, że niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowi załącznik do regulaminu Sklepu pod adresem www.centrumrowerowe.pl- wszelkie pojęcie, używane na gruncie niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane na gruncie regulaminu Sklepu.
 • Niezależnie o powyższego, poniższym terminom na gruncie niniejszego regulaminu nadaje się następujące znaczenie:
  • Serwis, Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.centrumrowerowe.pl.
  • Usługodawca, Sprzedawca – spółka Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000708589. Kapitał zakładowy: 2 334 705,00 zł, NIP: 953-26-58-437, Regon: 363292435, nr tel. 52 363 40 50, adres e-mail: info@centrumrowerowe.pl
  • Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
 • Niniejszy regulamin, przyjęty zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) określa zasady, na jakich Usługodawca realizuje Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Sklepu.

II. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu możliwość nieodpłatnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), o których mowa poniżej:

 • Konto klienta - na stronach serwisu www.centrumrowerowe.pl Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta klienta. Rejestracja konta nie jest konieczna dla dokonania zakupów, ale umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności ułatwiających dokonywanie zakupów
  W celu rejestracji Konta klienta Użytkownik zobowiązany jest:
  • wypełnić formularz rejestracji, w tym podać aktywny adres e-mail oraz nadać hasło
  • zaakceptować Regulamin sklepu z Polityką Prywatności

  Użytkownik może podać również inne dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Podanie tych danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak ułatwia i przyspiesza zakupy w Sklepie internetowym.

  Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto klienta. W celu usunięcia Konta klienta należy wysłać wiadomość z adresu e-mail do niego przypisanego, na adres elektroniczny Sklepu info@centrumrowerowe.pl z żądaniem usunięcia konta. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta klienta, zostanie ono usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po realizacji aktywnych zamówień złożonych przez Użytkownika w Sklepie internetowym.

 • Chat - usługa umożliwia bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Klienta Usługodawcy w celu uzyskania pożądanych informacji. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem aplikacji Live Chat, dostarczanej przez osobę trzecią. Sklep zastrzega sobie prawo do udostępniania w/w usługi tylko w wybranych godzinach pracy Działu Obsługi Klienta oraz możliwość czasowego lub całkowitego wyłączenia w/w usługi w przypadku wystąpienia utrudnień systemowych. Do skorzystania z usługi Użytkownik musi:
  • aktywować link znajdujący się na stronie głównej Sklepu internetowego lub na jednej z jego podstron,
  • podać adres e-mail, imię lub pseudonim,
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu konsultacji z Ekspertem,
  • zaakceptować Regulamin sklepu z Polityką prywatności.
 • Formularz kontaktowy - umożliwia on kontakt z Usługodawcą poprzez wybranie jednej z form kontaktu zwrotnego za pomocą połączenia telefonicznego lub wiadomości e-mail. Aby skorzystać z formularza kontaktowego Użytkownik musi:
  • aktywować link znajdujący się na stronie głównej Sklepu internetowego lub na jednej z jego podstron,
  • podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu,
  • wybrać temat zgłoszenia,
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
  • zaakceptować Regulamin sklepu z Polityką prywatności.
 • Dodawanie opinii o zakupionych produktach.
  Użytkownik, który zakupił produkty w Sklepie internetowym może uzupełnić formularz opinii o produkcie zawierający jego ocenę. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii o produkcie.

  Dodawanie opinii przez Użytkowników nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Użytkownik dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

  Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o produktach pochodziły od jego Kupujących, którzy zakupili dany Towar. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Kupujących - Sprzedawca wysyła swoim Kupującym (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Kupujący, który dokonał zakupu Towaru w Sklepie. Do uzupełnienia formularza wymagane jest wskazanie autora opinii. Autor może zostać określony w dowolny sposób, tj. Użytkownik może wskazać swoje imię, nazwisko lub pseudonim.

  W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Kupującego lub czy dany Kupujący kupił dany Towar, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Kupującym lub dokonał zakupu opiniowanego Towaru.

 • Udostępnienie strony WWW.
  Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wyświetlania zawartości strony www.centrumrowerowe.pl oraz wszystkich podstron znajdujących się w ramach tego adresu internetowego.
 • Program lojalnościowy
  Możliwość skorzystania z programu lojalnościowego, którego zasady określa odrębny regulamin na podstronie „Regulamin programu lojalnościowego”

III. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Zawarcie umów o świadczenie usług, o których mowa w §2, następuje poprzez zgłoszenie przez Użytkownika stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej - co może nastąpić:
  • w przypadkach wskazanych w §2 ust. 1, 3, 4 i 5 powyżej – poprzez uzupełnienie i zatwierdzenie stosownego formularza w obrębie Serwisu (dot. kolejno: rejestracji Konta, przesłanie wiadomości Usługodawcy bądź też dodanie opinii lub komentarza);
  • w przypadku wskazanym w §2 ust. 2 powyżej – poprzez zalogowanie do usługi „Live Chat”;
  • w przypadku wskazanym w §2 ust. 6 powyżej – poprzez otwarcie witryny Serwisu.
 • Umowy wskazane w ust. 1 ulegają rozwiązaniu po ich całkowitym wykonaniu, a w przypadku usług o charakterze ciągłym (tj. usługi „Konto klienta”) – poprzez wypowiedzenie przez jedną ze Stron w każdym czasie. Stosowne oświadczenie (stanowiące żądanie usunięcia Konta) może zostać przesłane Usługodawcy przez Użytkownika pocztą elektroniczną, na adres iod@centrumrowerowe.pl

IV. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 • Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych, obejmujących:
  • urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny,
  • oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej,
  • łącze internetowe,
  • aktywne konto poczty e-mail.
 • Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników zostały zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się w zakładce „Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu” na stronie Sklepu.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, PRAWA AUTORSKIE

 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści:
  • Powodujących zakłócenie pracy systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
  • Bezprawnych, niezgodnych powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym treści naruszających dobra osobiste osób trzecich bądź naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne i dobre obyczaje.
 • Usługodawca usuwa treści bezprawne zamieszczone przez Użytkownika w ramach Serwisu internetowego.
 • Usługodawca świadczy usługi zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług zgodnie z niniejszym regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Uczestnik, który w związku z korzystaniem z usług umieszcza w Serwisie treści - udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej do korzystania z przedmiotowych treści z chwilą ich przesłania - na czas nieokreślony, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Licencja obejmuje wszelkie pola eksploatacji, istniejące w chwili jej udzielenia, w tym zwłaszcza: utrwalanie lub zwielokrotnianie za pomocą dowolnej techniki, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie (w tym zwłaszcza przez Internet), dokonywania zmian lub modyfikacji (w szczególności w formie grafik lub zestawień) itd. Usługodawca uprawniony jest w szczególności do zamieszczenia utworów w obrębie prowadzonych serwisów internetowych, materiałów promocyjnych itd.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Reklamacje odnoszące się do Usług świadczonych drogą elektroniczną można składać:
  • w formie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy info@centrumrowerowe.pl
  • w formie pisemnej na adres: Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
 • Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę.

Regulamin Kuponów Rabatowych dostępny jest w zakładce Regulaminy Akcji Promocyjnych.