Program
lojalnościowy

4,9/5 Nasza ocena
na Opineo

Punkty odbioru rowerów

Dostawa gratis w 24h

Regulaminy akcji promocyjnych

Regulamin przyjmowania kuponów rabatowych

I. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin przyjmowania kuponów rabatowych (zwany dalej "Regulaminem Kuponów Rabatowych") określa zasady opłacania przez Klientów Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem Kuponów.
 • Regulamin odnosi się do Kuponów wystawionych od dnia 1 stycznia 2023 r.
 • Wszelkie pojęcia, używane na gruncie niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane w treści regulaminu Sklepu.
 • Niezależnie od powyższego, poniższym terminom na gruncie niniejszego regulaminu nadaje się następujące znaczenie:
  • Sprzedawca, Administrator danych – Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000708589. Kapitał zakładowy: 2 334 705,00 zł, NIP: 953-265-84-37, Regon: 363292435, nr tel. 52 363 40 50, e-mail: info@centrumrowerowe.pl.
  • Kupujący, Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w tym zwłaszcza składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w szczególności Konsumenci lub Indywidualni Przedsiębiorcy.
  • Kupon, Kupon Rabatowy – kupon wystawiony przez Sprzedawcę w formie elektronicznej bądź na materialnym nośniku (np. w formie drukowanej), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Kuponów Rabatowych, stanowiący bon różnego przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  • Minimalna Kwota Zamówienia - minimalna kwota Zamówienia, która umożliwia wykorzystanie Kuponu do opłacenia przedmiotowego Zamówienia.
  • Regulamin Kuponów Rabatowych – niniejszy regulamin przyjmowania kuponów rabatowych.
  • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.centrumrowerowe.pl, na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

II. Kupony Rabatowe

 • Sprzedawca może wystawiać Kupony Rabatowe, których treść określa w szczególności:
  • numer Kuponu Rabatowego,
  • wartość Kuponu,
  • Minimalna Kwota Zamówienia,
  • Data ważności.
  Data ważności Kuponu przypada najpóźniej na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym wystawiono Kupon.
 • Kupujący może wykorzystać Kupony celem zapłaty za Towary kupowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego – na poniższych zasadach:
  • Zamówienie opłacane przy pomocy Kuponu musi być złożone najpóźniej w ostatnim dniu ważności Kuponu. Po tym okresie Kupon wygasa.
  • W celu realizacji Bonu niezbędny jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego pod numerem telefonu 52 363 40 50 lub mailowo na adres: info@centrumrowerowe.pl.
  • Klient może opłacić z wykorzystaniem Kuponu Rabatowego wyłącznie Zamówienia, których wartość odpowiada co najmniej Minimalnej Kwocie Zamówienia, wskazanej na Kuponie.
  • Jeżeli wartość Zamówienia przewyższa wartość Kuponu – Kupujący zobowiązany jest dopłacić różnicę przelewem elektronicznym lub w inny uzgodniony sposób.
  • Jeden Kupon Rabatowy może zostać wykorzystany przy jednym Zamówieniu. W konsekwencji, nie ma możliwości opłacenia jednego Zamówienia za pomocą kilku Kuponów lub wykorzystania tego samego Kuponu odnośnie kilku Zamówień.
  • Kupony Rabatowe nie mogą być wykorzystane w przypadku Zamówień, do których zastosowanie znajdują akcje promocyjne, dostępne w Sklepie www.centrumrowerowe.pl – chyba, że regulaminy wskazanych akcji promocyjnych wprost przewidują inaczej.
  • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, opłaconego z wykorzystaniem Kuponu, Kupon podlega zwrotowi. W takim wypadku taki Kupon można wykorzystać ponownie w okresie nieprzekraczającym 1 miesiąca od daty otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu Towaru, w stanie zgodnym z właściwymi postanowieniami Regulaminu Sklepu.
  • W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży części towarów, które objęte są jednym Zamówieniem, opłaconym z wykorzystaniem Kuponu – kwota należna Klientowi zostanie wypłacona w następujący sposób:
   • Kwota, która odpowiada wartości dopłaty wskazanej pkt. II 2 lit. d powyżej (w pierwszej kolejności).
   • Kupon – z zastrzeżeniem, że jeżeli zwrotowi podlega kwota niższa niż wartość Kuponu, to Klient otrzyma Kupon o stosownie pomniejszonej wartości (w przypadku, gdy wartość wskazana w pkt. (i) powyżej okaże się niewystarczająca).
  • Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.
  • Skorzystanie z Kuponu pozostaje bez wpływu na formę dokumentu wystawianego przez Sprzedawcę w związku z umową sprzedaży Towaru (paragonu lub faktury VAT).

III. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych, zebranych w związku z wydawaniem Kuponów jest Sprzedawca – to jest Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 • Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
  • Przyjęcie Kuponu na poczet zapłaty za Towary oferowane w Sklepie, zgodnie z właściwym Zamówieniem oraz zaakceptowanym przez Kupującego Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • Realizacja i rozliczenie Kuponu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Kupujących lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że może być konieczne dla skorzystania z Kuponów.
 • Sprzedawca nie dokonuje profilowania danych osobowych Kupujących, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 • Dane osobowe Kupującego mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za czynności techniczne - związane z wydaniem i realizacją Kuponów, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 • Kupujący ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Kupujący ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje, związane z przetwarzaniem danych Kupujących, zawarte są w polityce prywatności Sprzedawcy (www.centrumrowerowe.pl/polityka-prywatnosci/).

IV. Reklamacje

 • W przypadku niezadowolenia ze sposobu rozliczenia Bonów, Kupujący mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności:
  • w formie pisemnej na adres: Dadelo.pl Spółka Akcyjna, ul. Podleśna 17, 85-145, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Polska lub
  • pocztą elektroniczną, na adres: info@centrumrowerowe.pl.
 • Kupujący zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Kupującego do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

V. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Kuponów Rabatowych, w tym zwłaszcza związanych ze zmianami Regulaminu Kuponów Rabatowych, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Sprzedawcy.